2015 YILI ONLINE 1. DENEME SINAVI SORULARI ve DOĞRU CEVAP ANAHTARI

Her sorunun doğru cevapı kırmızı olarak işaretlenmiştir. Temel ve Klinik Bilimler Cevap Anahtarları sayfanın en altında ayrıca yayınlanmaktadır.

1.Aşağıdaki eklemlerden hangisi ile rotasyon hareketi yapılamaz?
 A)Articulatio atlantooccipitalis
 B)Articulatio atlantoaxialis mediana
 C)Articulatio genus
 D)Articulatio humeri
 E)Articulatio radioulnaris proximalis
 
2.Os pisiforme aşağıda verilen kemiklerin hangisinin üzerinde lokalizedir?
 A)Os triquetrum
 B)Os hamatum
 C)Os scaphideum
 D)Os trapezium
 E)Os trapezoideum
 
3.Aşağıdaki yapılardan hangisi mediastinum posterior´da bulunmaz?
 A)Vena azygos
 B)Oesophagus
 C)Nervus vagus
 D)Truncus brachiocephalicus
 E)Ductus thoracicus
 
4.Şekilde "X" ile gösterilen oluşum, aşağıdakilerden hangisidir?


 A)Arteria carotis communis
 B)Vena jugularis interna
 C)Arteria carotis externa
 D)Vena jugularis externa
 E)Vena jugularis anterior
 
5.I. Sinus petrosus inferior
II. Sinus ethmoidales posteriores
III. Sinus frontalis
IV. Sinus sphenoidalis
V. Sinus sphenoparietalis

Yukarıda verilen yapılardan hangileri burun boşluğuna açılmaz?

 A)I ve III
 B)II ve IV
 C)II ve V
 D)I ve V
 E)II ve III
 
6.Aşağıdaki sinirlerden hangisinin parasempatik çekirdeği yoktur?
 A)Nervus oculomotorius
 B)Nervus trigeminus
 C)Nervus facialis
 D)Nervus glossopharyngeus
 E)Nervus vagus
 
7.Sitokrom C´nin bulunduğu hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Düz Endoplazmik Retikulum
 B)Granüllü Endoplazmik Retikulum
 C)Ribozom
 D)Golgi cismi
 E)Mitokondri
 
8.Aşağıdaki hücreler arası bağlantı tiplerinden hangisinin yapısında Claudin proteini bulunur?
 A)Zonula Okludens
 B)Zonula Adherensa
 C)Neksus
 D)Desmozom
 E)Hemidesmozom
 
9.Aşağıdaki hormonlardan hangisi etkisini G proteinleri üzerinden göstermez?
 A)ADH (Antidiüretik Hormon) (V2 reseptörü üzerinden)
 B)Katekolamin (β reseptörü üzerinden)
 C)Katekolamin (α2 reseptörü üzerinden)
 D)Oksitosin
 E)Nitrik oksit
 
10.Damarlar ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
 A)Aort elastik bir arterdir.
 B)Müsküler arterlerde tunika medya, yoğun düz kas içerir.
 C)Arterioller periferik direnci değiştirerek kapiller yatağa kan akımını düzenlerler.
 D)Prekapiller sfinkter arteriollerde bulunur.
 E)Metarteriyoller en uç arteriel damarlardır.
 
11.Embriyolojik gelişimin başlangıcından erişkin yaşam süresince kan yapımının görülmediği organ aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Kemik iliği
 B)Dalak
 C)Vitellüs kesesi
 D)Karaciğer
 E)Pankreas
 
12.İskelet kasında kasın gevşek kalmasını sağlayan protein aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Myozin
 B)Tropomyozin
 C)Troponin- I
 D)Troponin -T
 E)Troponin -C
 
13.Hücredeki İstirahat membran potansiyelinin oluşumunda en çok sorumlu olan iyon aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Magnezyum
 B)Sodyum
 C)Potasyum
 D)Klor
 E)Kalsiyum
 
14.Yağ asidi türevli olan nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Seratonin
 B)Glutamat
 C)Kolesistokinin
 D)Anandamid
 E)Adenozin
 
15.Aşağıdaki kaslardan hangisi egzersiz sırasında inspirasyona yardım etmez?
 A)İnternal interkostal kaslar
 B)Eksternal interkostal kaslar
 C)Skalen kas
 D)Sternokleidomastoid kas
 E)Serratus anterior kası
 
16.Gastrointestinal sistemde bulunan M hücrelerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Antimikrobial peptidleri üretip mikroorganizmalar ile savaşmak
 B)Antijenleri fagosite etmek
 C)Yağ ve A vitamini depolamak
 D)Musin salgılamak
 E)Antijenleri alıp lenfoid hücrelere sunmak
 
17.Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda yer alan tüm lipidler için doğrudur?
 A)Yağ asitlerinin zincir uzunlukları arttıkça polar özellikleri baskın hale gelir
 B)Tüm lipidlerin polar özelliği vardır
 C)Polar çözücülerde çözünürler
 D)Polimer şekli gösterirler
 E)Nonpolar çözücülerde çözünürler
 
18.Proteinlerin primer yapısıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 A)Proteinlerin primer yapısında dallanmalar görülebilir.
 B)Proteinlerin primer yapısı, şifrelenen DNA´ya göre ortaya çıkar.
 C)Her proteinin primer yapısı, kendisine özgüdür.
 D)Primer yapı, proteinin üçüncül yapısına esas oluşturur.
 E)Primer yapı, aminoasitlerin birbirine peptid bağları ile bağlanmasıyla oluşur.
 
19.Hücre zarında yer alan karbohidratlar için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
 A)Çoğu proteinlere bağlı olarak yer alır.
 B)Bu moleküller, hücrelerin birbirini tanımasında önemlidir.
 C)Karbohidratlar proteinlere golgi aygıtında eklenir.
 D)Zarda yer alan karbohidratlar membranın hem iç hem de dış tarafına yerleşir.
 E)Hücreye antijenik özellik kazandırırlar.
 
20.Enzimle katalizlenen bir reaksiyonun hızı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 A)Tüm koşullar altında sabittir.
 B)Substrat konsantrasyonu arttıkça düşer.
 C)Değişken olduğu için ölçülemez.
 D)pH´dan bağımsızdır
 E)İnhibitörlerle azaltılabilir.
 
21.Genetik kod ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 A)Bazı kodonların ilk bazının değiştirilmesi şifreyi değiştirmez.
 B)Genetik kodda, her amino asit için en az bir kodon vardır.
 C)Bazı amino asitler birden fazla kodon tarafından kodlanır.
 D)Ökaryotlarda başlangıç kodonu AUG´dir ve metiyonini kodlar
 E)Bazı kodonların son bazının değiştirilmesi şifreyi değiştirmez.
 
22.Aşağıdaki hormonlardan hangisi karaciğerden safra salınımını uyarır?
 A)Sekretin
 B)Kolesistokinin
 C)Gastrin
 D)insülin
 E)Glukagon
 
23.Aşağıdakilerden hangisi prokaryot mikroorganizmalarla ilgili doğru değildir?
 A)Nükleolusları yoktur.
 B)70 S yapıda ribozomları vardır.
 C)Enerji sentezlerini mitokondri aracılığıyla sağlarlar.
 D)PBP´leri sitoplazmik membran tarafından sentezlenir.
 E)Peptidoglikanlı hücre duvarları vardır.
 
24.Aşağıda yer alan bakteri ve üretildiği besiyeri eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
 A)Mycobacterium tuberculosis - Löwenstein Jensen besiyeri
 B)Mycoplasma pneumoniae - Sterollü besiyeri
 C)EHEC - Sorbitollü Mac Conkey besiyeri
 D)Haemophilus influenzae - Çukulatamsı agar
 E)Chlamidya trachomatis - BCYE agar
 
25.Afatoksin üreterek karaciğer kanserine neden olabilen mantar aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Candida albicans
 B)Rhizopus spp.
 C)Coccidioides immitis
 D)Aspergillus flavus
 E)Histoplasma capsulatum
 
26.HIV (+) bir hastada akciğer apsesi ve multiloküle beyin apsesi saptanıyor. Alınan balgam örneğinin incelemesinde, dallanan filamentöz yapıda Gram (+) ve EZN (+) basiller saptanıyor.

Bu tablodan sorumlu en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Nocardia asteroides
 B)Actinomyces israelli
 C)Staphylococcus aureus
 D)Streptococcus pneumoniae
 E)Haemophilus infuenzae
 
27.10 yaşında bir çocuk havuzda yüzdükten sonar faringokonjuktival ateş şikayetiyle polikliniğe getiriliyor. Yapılan incelemede zarfsız bir DNA virüsü saptanıyor.

Bu tablodan sorumlu en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?

 A)Herpes simplex virüs 1
 B)Adenovirus
 C)Sitomegalovirus
 D)Epstein Barr virüs
 E)Varicella Zoster virüs
 
28.Aşağıdaki parazitlerden hangisi mesane kanseri gelişimine neden olabilir?
 A)Trichuris trichura
 B)Strongyloides stercoralis
 C)Schistosoma haematobium
 D)Enterobius vermicularis
 E)Naegleria fowleri
 
29.Kortikosteroid tedavisi alan bir hastada yara iyileşmesinin hangi basamağında gecikme olur?
 A)Rejenerasyon
 B)Granülasyon dokusu oluşumu
 C)Kontraksiyon
 D)Kollajenizasyon
 E)Nötrofil infiltrasyonu
 
30.Koagülasyon nekrozunun en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Hücre içi enzimlerin otolitik sindirimi
 B)Arteriol duvarlarında protein birikimi
 C)Granülomatöz infamasyon
 D)İnvazyon yapmış bakterilerin heterolitik sindirimi
 E)Kan akımının kesilmesi sonucu iskemi
 
31.Aşağıdaki tükürük bezi tümörlerinden hangisi, bol mitokondri içeriği nedeniyle stoplazmaları granüllü, geniş ve pembe boyanan epitel hücrelerinden oluşan solid bir tümördür?
 A)Pleomorfik adenom
 B)Warthin tümörü
 C)Mukoepidermoid karsinom
 D)Onkositoma
 E)Adenoid kistik karsinom
 
32.Aşağıdakilerden hangisi papillom için yanlıştır?
 A)İyi huylu damar tümörüdür.
 B)Ekzofitik bir kitle yapar.
 C)Ağızda en çok sert ve yumuşak damakta ortaya çıkar.
 D)Verruka vulgarisle benzerlik gösterir.
 E)Oral mukozada en çok görülen papiller lezyondur.
 
33.Karaciğer yetersizliği gelişmiş bir hastada aşağıdaki ilaçlardan hangisinin oral kullanım dozu, normalde kullanılan dozuna göre belirgin ölçüde azaltılmalıdır?
 A)Penisilin G
 B)Gentamisin
 C)Propranolol
 D)Salisilik asit
 E)Diklofenak sodyum
 
34.5-HT3 reseptörlerini bloke ederek antiemetik etki gösteren ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Tetrahidrokannabinol
 B)Hidroksizin
 C)Domperidon
 D)Metoklopramid
 E)Difenhidramin
 
35.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi astım tedavisinde Beta 2 agonistik etkisi nedeniyle kullanılır?
 A)Terbutalin
 B)Beklametazon
 C)İpratropyum
 D)Montelukast
 E)Zileuton
 
36.Aşağıdaki kinolonlardan hangisinin eliminasyonu renal yol ile değildir?
 A)Siprofloksasin
 B)Levofloksasin
 C)Ofloksasin
 D)Enoksasin
 E)Moksifoksasin
 
37.Aşağıdakilerden hangisi zarla çevrili organellerden biri değildir?
 A)Ribozom
 B)Mitokondri
 C)Granüllü endoplazmik retikulum
 D)Lizozom
 E)Peroksizom
 
38.Derinin stratum spinosum tabakasında bulunan bağlantı tipi aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Hemidosmozom
 B)Dezmosom
 C)Zonula okludens
 D)Neksus
 E)Zonula adherens
 
39.DNA replikasyonunu başlatan enzim aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Topoizomeraz
 B)Primaz
 C)Helikaz
 D)DNA polimeraz III
 E)DNA polimeraz I
 
40.Otozomal geçiş göstermeyen kalıtıma bağlı hastalık örneği aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Huntington hastalığı
 B)Marfan sendromu
 C)Fenilketonüri
 D)Kistik fibrozis
 E)MELAS
 
41.Görünür ışığı absorbe eden materyallere ne ad verilir?
 A)Radyoopak
 B)Metamerizm
 C)Radyo lusens
 D)Opak materyaller
 E)Işığın soğrulması
 
42.Materyallerde geriye dönüşümsüz olan deformasyona verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Nihai güç
 B)Elastik gerilme
 C)Plastik gerilme
 D)Sünebilen mataryel
 E)Elastik limit
 
43.Çok az plastik deformasyon gösteren materyallere ne ad verilmektedir?
 A)Uzama
 B)Sünebilen materyaller
 C)Gevrek materyaller
 D)Şekillendirilen materyaller
 E)Hiçbiri
 
44.Geleneksel amalgamların içindeki sülftlerin korozyonu sonucunda yüzeyde siyah bir tabaka oluşturması hangi tip korozyondur?
 A)Galvanik korozyon
 B)Kimyasal korozyon
 C)Elektrokimyasal korozyon
 D)Loklal galvanik korozyon
 E)Hücre korozyonu
 
45.Amalgam restorasyonunun bir bölgesinde meydana gelen plak sonucunda oluşan korozyon ne tip korozyona örnektir?
 A)Galvanik korozyon
 B)Kimyasal korozyon
 C)Elektrokimyasal korozyon
 D)Loklal galvanik korozyon
 E)Hücre korozyonu
 
46.Bitirme işleminde aşağıdaki materyallerden hangisi aşındırıcı olarak kullanılmaz?
 A)Quartz
 B)Karbonoksit
 C)Garnet
 D)Pomza
 E)Aleminyum oksit
 
47.Fissür sealentların şeffafığının giderilmesi ve mineden ayırımının yapılabilmesi için içeriğine aşağıdakilerden hangisi eklenmektedir?
 A)Bizmut oksit
 B)Aleminyum oksit
 C)Titanyum dioksit
 D)Çinko oksit
 E)Magnezyum oksit
 
48.İnorganik doldurucu partikül büyüklüğü 50 - 100 mikrometre olan kompozit aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Megafil kompozit
 B)Mikropartiküllü kompozit
 C)Hibrit kompozit
 D)Mikrohibrit kompozit
 E)Nanofil kompozit
 
49.Aşağıdakilerden hangisi kompozitlerin endikasyonlarından biri değildir?
 A)Estetik olarak veneer yapımlarında
 B)Yapıştırma amacıyla
 C)Koruyucu rezin olarak kullanımları
 D)Post core yapımlarının sadece post uygulamalarında
 E)Periodontal ataçman kayıplı dişlerde splint amacıyla
 
50.Aşağıdakilerden hangisi kompozit restorasyonların avantajlarından biri değildir?
 A)Konservatif kavite preparasyonu yapılabilmeleri
 B)Amalgama oranla daha kolay uygulanmaları
 C)Düşük yalıtkanlık ve termal iletkenlik
 D)Estetik olmaları
 E)Tamir edilebilme özelliği
 
51.Mine-sement birleşim konturunun mezial yüzeyde en büyük olduğu diş aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Alt santral
 B)Üst santral
 C)Üst lateral
 D)Üst kanin
 E)Alt kanin
 
52.Aşağıdaki şekilde mandibulanın horizontal düzlemdeki sınır hareketleri gösterilmektedir. Şekilde 3 numara ile gösterilen alan hareketin hangi komponentine aittir?


 A)Sentrik ilişki
 B)Çiğnemenin ilk evrelerinde kullanılan alan
 C)Ön dişlerin başbaşa konumu
 D)İnterküspal pozisyon
 E)Çiğnemenin daha sonraki evrelerinde yutkunmadan hemen önce kullanılan alan
 
53.Lateral interokluzal kayıtlar alınırken, alt çene sağa ve sola doğru kaç mm kaydırılır?
 A)4 mm
 B)6 mm
 C)8 mm
 D)10 mm
 E)12 mm
 
54.Maksiller kanin ve maksiller birinci premolar dişlerin eksikliği durumunda yapılacak diş destekli sabit bölümlü protezde destek olarak alınması gereken dişler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
 A)Santral, lateral, ikinci premolar ve birinci molar
 B)Santral, lateral ve ikinci premolar
 C)Lateral ve ikinci premolar
 D)Lateral, ikinci premolar ve birinci molar
 E)Her iki santral, lateral ve ikinci premolar
 
55.Post-kor yapılırken kök ortasında postun etrafında en az kaç mm dentin dokusu olmalıdır?
 A)0.5 mm
 B)1.0 mm
 C)1.5 mm
 D)1.7 mm
 E)2.0 mm
 
56.Aşağıda verilen,

I. Rövetmanla dolu manşetin 38°C sıcaklığında su banyosu içine konması
II. Silika partiküllerinin boyutunun küçülmesi
III. Su/toz oranının artması
IV. Rövetmanın eskimesi

Durumlardan hangilerinde rövetmanın higroskopik genleşmesi azalır?

 A)I ve II
 B)I ve III
 C)II ve III
 D)III ve IV
 E)II,III ve IV
 
57.Aşağıdakilerden hangisi kısmi dişsizliklerle ilgili Kennedy sınıflandırmasının sahip olduğu özelliklerden biri değildir?
 A)Sınıflandırma sınıflandırmayı değiştirebilecek diş çekimleri yapıldıktan sonra yapılmalıdır.
 B)Üçüncü molarlar yoksa ve proteze dahil olmayacaksa sınıflandırmada göz önüne alınmaz.
 C)Sınıflandırmayı belirleyen dişsiz alan dışındaki tüm dişsiz alanlar modifikasyon olarak adlandırılır.
 D)Bütün Kennedy sınıflarında modifikasyon sahası bulunabilir.
 E)Sınıflandırma en posteriordaki dişsiz alana göre yapılır.
 
58.Aşağıda verilen;

I. Tek palatal bant
II. U şekilli palatal bağlayıcı
III. Anterior-posterior palatal bant
IV. Tam palatal plak

Tipindeki ana bağlayıcılardan hangisi veya hangileri sert damakta torus veya yükselmiş sutura palatina media olması durumunda kullanılabilir?

 A)I
 B)I ve II
 C)II ve III
 D)II,III ve IV
 E)I,II,III ve IV
 
59.Aşağıdakilerden hangisi yanan ağız sendromu´nun olası nedenlerinden biri değildir?
 A)Mekanik iritasyon
 B)Alerji
 C)Vitamin eksikleri
 D)Diabet
 E)Aşırı tükürük salgısı
 
60.Aşağıdakilerden hangisi okluzyon dikey boyutunun yüksek olması durumunda görülür?
 A)Çene ucunda portakal kabuğu şeklinde kırışıklıklar oluşur.
 B)Dudak çizgisi uzar.
 C)Alt yüz yüksekliğinde azalma görülür.
 D)Dudakların üstünde kırışıklıklar görülür.
 E)Yanak ısırma sorunu ortaya çıkar.
 
61.Mandibula premolar bölgede multiloküler radyolüsent görüntü veren yaklaşık 3,5 cm çapındaki lezyondan insizyonel biyopsi yapılıyor. Histopatolojik incelemede, fbrohistiyositik hücrelerin oluşturduğu sellüler bağ doku zemininde, bol kapiller damar, yaygın mikro kanamalar ile hemosiderin pigmentleri ve çok sayıda osteoklast tipi dev hücre ile karakterli lezyon tarif ediliyor.

Yukarıdaki lezyonun tedavisi için öncelikle tercih edilecek yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 A)Lezyon içindeki mikrokanamalar nedeniyle protrombin (PT) ve parsiyel tromboplastin (PTT) değerleri tespit edilip değerler normal ise total eksizyon gerçekleştirilir.
 B)İnsizyon bölgesi genişletilip obturatör uygulaması ile birlikte marsüpyalizasyon yapılır.
 C)Lezyon içerisine steroid enjekte edilerek total eksizyon öncesi lezyon çapının küçülmesi beklenir.
 D)Hastanın hiperparatiroidizm yönünden kan kalsiyum ve parathormon düzeylerine bakılır.
 E)Lezyon, cerrahi sınırda 1 cm. sağlıklı kemik dokusu bulunacak biçimde rezeke edilir.
 
62.Tamamen çıkartıldıktan sonra nüks etme eğilimi göstermeyen ameloblastoma (ABL) hangisidir?
 A)Folliküler tip ABL
 B)Periferal ABL
 C)Pleksiform tip ABL
 D)Bazal hücreli ABL
 E)Desmoplastik ABL
 
63.Basınçlı buhar (otoklav) ile sterilizasyon saglanması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 A)Sterilizasyon için 29,4 psi basınçta 121°C´de en az iki saatlik uygulama gereklidir.
 B)Ortamdaki buhar, steril edilecek malzemenin her noktası ile yeterli süre temas etmelidir.
 C)Makaslar, devye ve klempler uçları açık olarak otoklava konmalıdır.
 D)Özel paketlere yerleştirilen aletler otoklavdan kuru olarak çıkmalıdır.
 E)Otoklavın penetrasyon özelliği, kuru sıcakla sağlanan sterilizasyona oranla çok daha iyidir.
 
64.Aşağıdakilerden hangisi Crouzon Sendromu´na ait bir özellik değildir?
 A)Kafatası orta hat suturlarında prematür füzyon
 B)Maksiller büyüme geriliği
 C)Oküler proptozis
 D)Eksoftalmi
 E)Klinodaktili
 
65.Kullanılan enstrümanın patolojik dokuyla direk teması ile çene tümörlerinin çıkarılmasını sağlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Enükleasyon ve küretaj
 B)Marjinal rezeksiyon
 C)Parsiyel rezeksiyon
 D)Total rezeksiyon
 E)Kompozit rezeksiyon
 
66.Kemiğin spongiyoz ve kortikal tabaka miktarını gösteren Lekholm ve Zarb sınıflamasına göre aşağıdakilerden hangisi "Tip 1" kemiğe ait bir özelliktir?
 A)Trabeküler kemik oldukça yoğun yapıdadır, etrafında ince kortikal kemik tabaka vardır.
 B)Trabeküler kemik oldukça pöröz yapıdadır ve etrafında ince kortikal tabaka vardır.
 C)Pöröz trabeküler kemiğin etrafını kalın bir kortikal tabaka kemik çevreler.
 D)Kortikal içeriği çok fazla olduğundan implant osteotomisi sırasında ısı artışı olur.
 E)Trabeküler kemik fazla miktarda olsa da zayıf yapıdadır.
 
67.Sol alt bölgede ekstraoral şişlik ve trismus ile başvuran 26 yaşındaki bayan hastanın intraoral muayenesinde; sol alt yirmi yaş dişini çevreleyen mukozada eritem, submandibular lenfadenopati ve 38,5 derece ateş olduğu saptanıyor. Radyografik muayenede ise sol alt yirmi yaş dişinin distalinde krater şeklinde kemik defekti izleniyor.

Bu hastada öncelikle aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisinin uygulanması önerilir?

 A)Yirmi yaş dişinin çekilmesi
 B)Operkülektomi
 C)Antibiyoterapi
 D)Koronektomi
 E)Kemik defektinin greftlenmesi
 
68.Komplet damak yarığının onarımı amacıyla kullanılan tekniklerden hangisi valefaringeal uzunluk açısından en avantajlıdır?
 A)Von Langenbeck
 B)Furlow
 C)Mulliken
 D)Veu-Wardill-Kilner
 E)Millard
 
69.Kronik kapalı kilitlenme ve tedavisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 A)Maksimum ağız açıklığı artmıştır.
 B)Ağız açma sırasında sırasında klik sesi oluşur.
 C)Gap artroplasti işlemi ile tedavi edilir.
 D)Etkilenen kondil translasyon yapabilirken, rotasyon yapamaz.
 E)Tek tarafıysa maksimum açıklık ve protrüzyonda ipsilateral deviasyon oluşur.
 
70.Mandibula kırıkları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 A)Kondilde meydana gelen kırıklarda gerilim tipi kuvvetler etkilidir.
 B)Pediatrik kondil kırıkları kapalı yaklaşımla tedavi edildiğinde önerilen immobilizasyon süresi sekiz haftadır.
 C)Tek tarafı kondil kırıklarında klinik muayenede ipsilateral erken temas görülür.
 D)Kortikal kemiğin parçalandığı, defektif kırıklarda internal fiksasyon için yük paylaşan sistemler tercih edilir.
 E)Kondil boynu kırıklarında, masseter kasın çekiş yönü nedeniyle kırık fragman deplase olur.
 
71.Düşük voltaj devresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 A)Elektronların anota doğru haraketini sağlar.
 B)Elektron akımını kontrol eder.
 C)Targetin ısınmasını sağlar.
 D)Şehir cereyanını 3-5 volta indirger.
 E)Anottaki yüksek sıcaklığı kontrol eder.
 
72.Aşağıdakilerin hangisinde radyasyonun etkisiyle kanser oluşma riski diğerlerine göre daha fazladır?
 A)Karaciğer
 B)Beyin
 C)Mide
 D)Böbrek
 E)Kas
 
73.Kondil kırıklarının değerlendirilmesi için en iyi görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Water´s
 B)Submentoverteks
 C)Reverse Town
 D)Ultrason
 E)Caldwell
 
74.Sodyum karbonat hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
 A)Geliştirici ajanların fonksiyon görmesini sağlar.
 B)Jelatini yumuşatır.
 C)Akseleratördür.
 D)Miktarı fazla ise foga neden olabilir.
 E)Kuruma zamanını kısaltır.
 
75.Aşağıdakilerden hangisi radiografide kontrastı etkileyen faktörlerden değildir?
 A)Negatoskop ışığı
 B)Obje kalınlığı
 C)FS- film mesafesi
 D)1. Banyonun yapısı
 E) kVp
 
76.Periapikal filmler içerisinde bulunan kurşun levhanın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Dicroig foga engel olmak
 B)Distorsiyona engel olmak
 C)Retikülasyon oluşumunu önlemek
 D)Skattere engel olmak
 E)Cone-cut oluşumuna engel olmak
 
77.21 yaşındaki erkek hastanın radyografsinde alt molar bölgede iyi sınırlı multiloküler r.l. bir lezyon izleniyor.
Hastanın hikayesinde sık sık tekrarlayan ve basal cell nevus sendromu ile birlikte görülen bu lezyon için tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 A)Ameloblastoma
 B)Dentigeröz kist
 C)Miksoma
 D)Keratokist
 E)Travmatik kemik kisti
 
78.Kalsifye Epitelial Odontojenik Tümörün ayırıcı tanısı aşağıdakilerden hangisi ile yapılmaz?
 A)Sementoblastoma
 B)Ameloblastoma
 C)Adenomatoid odontojenik tümör
 D)Keratokist
 E)Dentigeröz kist
 
79.Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi, uzun süreli kullanımında gingival hiperplazi oluşturabilir?
 A)Selektif alfa-2 agonistleri
 B)Thiazide grubu diüretikler
 C)Alfa-1 adrenoreseptör blokörler
 D)Kalsiyum kanal blokörleri
 E)Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitörleri
 
80.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi, en çok görülen paraneoplastik sendromlardan birisidir?
 A)Peutz-Jeghers sendromu
 B)Addison hastalığı
 C)Cushing sendromu
 D)Romatoid artirit
 E)Dermatomiyozitis
 
81.Aşağıdakilerden hangisi Gingiva ve Periodonsiyum ile doğrudan komşuluk ilişkisi içersindedir?
 A)Alveoler kemik
 B)Periodontal ligament
 C)Sement
 D)Dişeti
 E)Alveoler mukoza
 
82.Epiteliyel ataçman aşağıdaki hangi dokudan oluşur?
 A)Azalmış mine epiteli
 B)Dentin
 C)Sement
 D)Pulpa
 E)Alveoler kemik
 
83.Aşağıdakilerden hangisi kemikte görülen değişimlerden değildir?
 A)Triangulasyon
 B)ENAP
 C)Butressing bone formation
 D)Fenestrasyon
 E)Dehissence
 
84.Aşağıdakilerden hangisi viral kaynaklı gingival hastalıktır?
 A)Lineer gingival eritem
 B)Lupus eritamatosus
 C)Likenplanus
 D)Herediter gingival fibramatozis
 E)Primer herpetik gingivostomatitis
 
85.Periodontal rejenerasyon için kök yüzeyine uygulanan maddelerden yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Polypeptide Growth factor
 B)Sitrik asit
 C)Potassium İodide
 D)Fibronektin
 E)Enamel Matrix Protein
 
86.Gingivitisin "erken lezyon" safhasında hakim olan immun hücre aşağıdakilerden hangisidir?
 A)PMN
 B)Lökositler
 C)Lenfositler
 D)Sementositler
 E)Plazma hücreleri
 
87.Plak minerelizasyonu aşağıdakilerden hangisinde intrasellüler olarak başlar?
 A)Streptokokkus sanguis ve actinomyces viscosus
 B)Porphyromonas gingivalis ve prevotela intermedia
 C)Diptheroids, bacterionema ve veillonella
 D)Borrelia vincenti actinobacillus actinoemycetum comitans
 E)Capnocytophaga ve campylobacter rectus ve tanerella forsythus
 
88."Vincent´s angina" aşağıdakilerden hangisinin fusospiroket enfeksiyonudur?
 A)Marjinal gingiva
 B)Orofarinks ve boğaz
 C)Kalp
 D)Larinks ve kalın bağırsak
 E)Orta kulak ve bağırsak
 
89.İmplant uygulanacak kemik kalitesinde (Lekholm ve Zarb) Tip 1 kemik özelliklerinden yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Yoğun kortikal kemik içersinde trabeküler kemiğin çok az veya hiç mevcut olmadığı kemik
 B)Alveoler kemiğin tamamen rezorbe olduğu alt çene anterior bölgede görülür.
 C)İmplant osteotomisi zordur.
 D)Osseointegrasyon süreci olumlu etkilenir.
 E)Primer stabilite iyidir.
 
90.Aşağıdakilerden hangisi Okluzal Travmanın klinik bulgularından değildir?
 A)Fremitus
 B)Diş migrasyonu
 C)Çiğneme ve perkusyon ağrısı
 D)Mobilite
 E)Gingival büyüme
 
91.Aşağıdaki yapılardan hangisi büyüme merkezi özelliğindedir?
 A)Mandibular kondil
 B)Median palatal sütur
 C)Sfenooksipital sinkondrozis
 D)Ramus mandibula
 E)Nazal septum
 
92.I. Mandibular kondil
II. Maksiller palatinal kavis
III. Koronoid proses
IV. Ramus mandibula
V. Orbita

Yukarıdaki osseoz yapılardan hangisi/hangileri ´V prensibi´ ne uygun büyüme-gelişim göstermektedir?

 A)I ve II
 B)I,II ve III
 C)II, III ve IV
 D)II, III, IV ve V
 E)I, II, III, IV ve V
 
93.I. Kondil kartilajı
II. Angulus kartilajı
III. Symphysis kartilajı
IV. Koronoid kartilajı

Yukarıdakilerden hangisi mandibulanın yapısına katılan sekonder kartilajlardandır?

 A)Yalnız I
 B)I ve II
 C)I ve III
 D)I, II ve IV
 E)I , II, III ve IV
 
94.Ankrajı belirleyen determinantlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 A)Alveoler kemik yüksekliği azalırsa ankraj da azalır.
 B)Üçgen yapıda köke sahip dişler yuvarlak yapıdaki köke sahip dişlere göre daha yüksek ankraj değerine sahiptir.
 C)Dişin ark üzerindeki konumu ankraj değerinin değişmesine yol açmaktadır.
 D)Anterior dişlerin retraksiyonunda keserlerin kökleri palatinale eğimlendirilirse anraj gereksinimi azalır.
 E)Sınıf II divizyon 2 hastalarda posterior dişlerin ankraj değerleri openbite hastalara göre daha yüksektir.
 
95. Kraniofasial bölgede en sık görülen anomali aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Crouzon sendromu
 B)Apert sendromu
 C)Kleidocranial dysostozis
 D)Dudak damak yarıkları
 E)Pierre robin sendromu
 
96.Maksiller birinci moların meziobukkal tüberkülü mandibular birinci moların bukkal oluğundan daha distalde konumlanmışsa hangi tür maloklüzyon söz konusudur?
 A)Sınıf I
 B)Sınıf II
 C)Sınıf III
 D)Open bite
 E)Deep bite
 
97.I. Sınıf II divizyon 2
II. Sınıf III
III. Cross bite

Yukarıdaki maloklüzyonlardan hangisi/hangileri TME disfonksiyonu ile birinci dereceden ilişkilidir?

 A)Yalnız I
 B)Yalnız II
 C) I ve II
 D)I ve III
 E)I, II ve III
 
98.Hareketli fonksiyonel apareyin kullanımı ile hastanın ağzında aparey olmasa bile istemsiz olarak mandibulasını anteriorda konumlandırması nasıl isimlendirilir?
 A)Pterygoid efekt
 B)Habitüel oklüzyon
 C)Oklüzal kayma
 D)Lateral shift
 E)Anterior rehberlik
 
99.Aşağıdakilerden hangisi Begg tekniği ile ilgili yanlış bir ifadedir?
 A)Yalnızca yuvarlak teller kullanılır.
 B)Uygulanan kuvvetler her zaman hafiftir.
 C)Sadece tipping hareketi ile dişler hareket ettirilir.
 D)Vertikal slotlu braketler kullanılır.
 E)Ankrajı kuvvetlendirmek için intermaksiller elastikler kullanılabilir.
 
100.Straight wire tekniğinde braketler diş yüzeyine yerleştirilirken braketin uzun ekseni ile diş üzerinde çakışması gereken eksen aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Fasiyal eksen
 B)Kök ekseni
 C)Rotasyon ekseni
 D)Kuvvet ekseni
 E)Direnç merkezi
 
101.Aşağıda verilenlerden hangisi pulpal inervasyonun gelişiminde rol oynamaz?
 A)Sinir büyüme faktörü
 B)Glial hücre kaynaklı nörotrofik faktör
 C)Laminin
 D)Nörogulin
 E)Nörokinin A
 
102.7 yaşında bir hastanın alt sol birinci molar dişinde derin okluzal çürük ve karnıbahar görünümlü yumuşak doku büyümesi izlenmektedir. Asemptomatik olan bu diş vitalite testine normal cevap vermektedir. Bu diş için en olası tanı ve uygun tedavi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 A)Dişeti polibi, Pulpa kaplaması
 B)Akut pulpitis, Kanal tedavisi
 C)Hiperplastik pulpitis, Pulpotomi
 D)Hiperplastik pulpitis, Kanal tedavisi
 E)Ülseratif pulpitis, Kanal tedavisi
 
103.I. İnternal rezorbsiyon
II.Yüzey rezorbsiyonu
III. İnflamatuar kök rezorbsiyonu
IV. Servikal rezorbsiyon

Yukarıda verilen kök rezorbsiyonlarının hangisinde spontan iyileşme beklenir?

 A)Yalnız I
 B)Yalnız II
 C)I ve II
 D)III ve IV
 E)I ve IV
 
104.Aşağıda verilenlerden hangisinde rubber-dam kullanımı önerilmez?
 A)Sınıf 3 mobilitesi bulunan dişlerde
 B)Prepare edilmiş dişlerde
 C)Post boşluğu preparasyonu sırasında
 D)Üç yüzlü kavitesi olan dişlerde
 E)Rotasyonlu dişlerde giriş kavitesi açılması sırasında
 
105.Şekillendirme sırasında apikal bölgede kum saati şeklinin oluşması ve apikal foramenin yer değiştirmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
 A)Stripping
 B)Zipping
 C)Over-preparasyon
 D)Over-instrumentasyon
 E)Under-preparasyon
 
106.Aşağıda verilenlerden hangisi kalsiyum hidroksit için söylenemez?
 A)Dentin teması etkinliğini düşürür.
 B)Nekrotik dokuyu çözer.
 C)Kanama durdurmada etkilidir.
 D)Etkisini yavaş gösterir.
 E)E. Faecalise karşı etkilidir.
 
107.Aşağıdakilerden hangisi kanal dolgu patlarından beklenen özelliklerden değildir?
 A)Antibakteriyel olmalı
 B)Boyutsal olarak stabil olmalı
 C)Yavaş sertleşmeli
 D)Yüzey gerilimi yüksek olmalı
 E)Radyoopasitesi gutta perkadan düşük olmalı
 
108.Aşağıda verilenlerden hangisi maturogenezis terimini doğru tanımlar?
 A)Apeksi açık vital dişlerde pulpa kaplaması ile kök gelişiminin devam etmesi
 B)Apeksi açık vital dişlerde pulpotomi ile kök gelişimin devam etmesi
 C)Apeksi açık lezyonlu dişlerde pulpa revaskülerizasyonu ile kök gelişiminin devam etmesi
 D)Apeksi açık devital dişlerde kalsiyum hidroksit ile kök ucunun kapanması
 E)Apeksi açık devital dişlerde MTA ile kök ucunun tek seansta kapanması
 
109.Aşağıda verilenlerden hangisinde parsiyel pulpotomi endikedir?
 A)Apeksi açık dişte çürük temizlerken oluşan küçük ve tekli ekspozlarda
 B)Apeksi açık dişte çürük temizlerken oluşan çoklu ekspozlarda
 C)Apeksi açık dişte travmatik yaralanma sonucu oluşan komplike kuron kırıklarında
 D)Apeksi açık dişte travmatik yaralanma sonucu oluşan komplike olmayan kuron kırıklarında
 E)Apeksi açık ve çürükle ekspoz olmuş dişlerde
 
110.Aşağıda verilen kanal aletlerinden hangisinin kök kanalında saat kurma hareketi ile çalışması önerilir?
 A)K-tipi eğeler
 B)K-tipi reamerlar
 C)H- tipi eğeler
 D)Gates glidden
 E)Lentülo
 
111.I. Yüksek alkalen özelliği bakteri üremesini durdurur.
II. Yarattığı koagülasyon nekrozu etkisi ile damar genişlemesini engeller ve sayılarını azaltır.
III. Partikül büyüklüğü sınırlı difüzyona neden olur, sınırlı koagülasyona yol açar.
IV. İçerdiği iyonlar ile ATP enzimini aktive eder.

Yukarıda tanımlanan süt ve daimi dişlerde kullanılan materyal aşağıdakilerden hangisidir?

 A)Glutaraldehit
 B)Formokrezol
 C)Ferrik sülfat
 D)Kalsiyum hidroksit
 E)MTA
 
112.I. 2 adet/gün Xylitollü sakız
II. 4 gr/gün Xylitol şurup
III. 3 ayda bir Flor cila
IV. 0.005´lik NaF gargara
V. 0.25 mg/gün Flor tablet

İçme suyunda 0.1 ppm Flor bulunan bir bölgede yaşayan 3,5 yaşındaki yüksek çürük riskli bir çocuğa yukarıdaki maddelerin hangileri diş hekimi tarafından önerilmelidir?

 A)II ve III
 B)II, III, V
 C)I, III, IV
 D)I, IV, V
 E)III ve V
 
113.I. Diş tam olarak sürmemişse
II. Pit veya fissürlerin morfolojisi çürük için riskli ise
III. Uygulama sırasında diş yeterli izole edilemiyorsa
IV. Arayüz çürüğü bulunan dişlerde
V. Dens invajinatus´lu keserlerde

Yukarıdakilerden hangisi rezin içerikli fissür örtücü yerleştirilmesi gereken durumlardandır?

 A)I, III ve V
 B)I ve II
 C)II ve V
 D)III, IV ve V
 E)III ve IV
 
114.Aşağıdakilerden hangisi kök kırığı ardından prognozunda meydana gelen iyileşme tiplerinden değildir?
 A)Kalsifye doku ile tamir
 B)Bağ dokusu (Konnektif doku) ile tamir
 C)Kemik ve bağ dokusu ile tamir
 D)Pulpa nekrozu
 E)Pulpa kanal obliterasyonu
 
115.Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemi viral hastalıklarındandır?
 A)Tüberküloz
 B)İmpetigo
 C)Difteri
 D)Boğmaca
 E)Kabakulak
 
116.I. Karşılıklı sosyal ilişkilerde ciddi anormallikler
II. Konuşma dili de dahil olmak üzere aşırı anormallikler
III. Davranış, ilgi ve hayal kısıtlanma, tekrarlayıcı yaklaşımlar

Tanısında yukarıda belirtilen Wing´s üçlüsü olarak bilinen üç kriterin olduğu engellilik durumu aşağıdakilerden hangisidir?

 A)Otizm
 B)Serebral palsi
 C)Treacher Collins sendromu
 D)Fetal alkol sendromu
 E)Down sendromu
 
117.Beş yaşındaki erkek çocuk süt dişlerinde mobilite ve çiğnemede ağrı şikayetle velisi ile birlikte kliniğe başvuruyor. Yapılan klinik muayenesinde mobilite yanında süt dişlerinin normal kron morfolojisinde olduğu, ama bazı süt azı dişlerinin ağızda olmadığı görülüyor. Radyolojik muayene de ise pulpa odasının dentinle dolup silikleştiği, yalnız kole bölgesinde yatay bir çizgi olarak kaldığı gözleniyor.

Bu hastadaki olası teşhis aşağıdakilerden hangisidir?

 A)Down sendromu
 B)Rejiyonel odontodisplazi
 C)Ektodermal displazi
 D)Dentin displazisi
 E)Kleidokranial displazi
 
118.Diş sürdüğünde dişin üzerinde organik bir zar olan, çoğunlukla çiğneme kuvvetleri ile ortadan kalkan fakat bazen kolede kalan, A. Actinomycetemcomitans hakim olduğu yapı aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Lateral diş bandı
 B)Hertwig epitel kını
 C)Nasmit zarı
 D)Malassez epitel artıkları
 E)Iter dentis
 
119.Aşağıdaki sedasyon uygulama yolu ile avantajları arasında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

          Uygulama Yolu                    Avantaj

 A)İntranazal                               Hızlı bir ilaç absorbsiyonu olur.
 B)Oral                                        Titrasyonu mümkündür.
 C)İnhalasyon                              Ağrı eşiğini artırır.
 D)Sublingual                               İlaç enterohepatik yola girmez.
 E)İntravenöz                               Güvenilir ve önceden tahmin edilebilen farmakolojik etki vardır
 
120.Aşağıdakilerden hangisi persiste süt dişlerine uygulanarak hem oklüzyon yükseltmede hem de antogonist dişlerin uzaması engellemede en uygun materyaldir?
 A)Restoratif cam iyonomer siman
 B)Rezin modifye cam iyonomer siman
 C)Kompozit
 D)Poliasitle modifye kompozit rezin
 E)Paslanmaz çelik kron
 TEMEL BİLİMLER (A Kitapçığı - Doğru Cevap Anahtarı)
Anatomi Histoloji ve Embriyoloji Fizyoloji Biyokimya Mikrobiyoloji Patoloji Farmakoloji Biyoloji ve Genetik
1.A
2.A
3.D
4.D
5.D
6.B
7.E
8.A
9.E
10.D
11.E
12.B
13.C
14.D
15.A
16.E
17.E
18.A
19.D
20.E
21.A
22.B
23.C
24.E
25.D
26.A
27.B
28.C
29.D
30.E
31.D
32.A
33.C
34.D
35.A
36.E
37.A
38.B
39.C
40.E


KLİNİK BİLİMLER (A Kitapçığı - Doğru Cevap Anahtarı)
Restoratif Diş Tedavisi Protetik Diş Tedavisi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Periodontoloji Ortodonti Endodonti Çocuk Diş Hekimliği
41.D
42.C
43.C
44.B
45.E
46.B
47.C
48.A
49.D
50.B
51.B
52.E
53.C
54.A
55.B
56.D
57.D
58.C
59.E
60.A
61.D
62.B
63.A
64.E
65.A
66.D
67.C
68.B
69.E
70.C
71.B
72.C
73.C
74.E
75.C
76.D
77.D
78.A
79.D
80.C
81.A
82.A
83.B
84.E
85.C
86.C
87.C
88.B
89.D
90.E
91.C
92.E
93.D
94.D
95.D
96.C
97.D
98.A
99.C
100.A
101.E
102.C
103.B
104.E
105.B
106.E
107.D
108.C
109.C
110.A
111.D
112.A
113.C
114.E
115.E
116.A
117.D
118.C
119.B
120.E